Farthinder / Blomlådor

Farthinder Blomlådor

Utdrag ur Tekniska förvaltningens information om blomlådor som farthinder på bostadsgator.

BESKRIVNING, VILLKOR OCH INTRESSEANMÄLAN

BAKGRUND

För att tillmötesgå önskemål om tillfälliga farthinder på kom­munens lokalgator/bostadsgator avser Tekniska nämnden tillämpa s k enkel sidoförskjutning med blomlådor, som intressenter får hyra från Tekniska förvaltningen, Gatapark-avdelningen.

Hastighetsstandarden skall vara låg, ca 30 km/h, på lokalgator / bostadsgator. Detta är fallet om gatudelarna är korta. Det kan finnas önskemål om farthinder, som också kan sägas utgör ett slags möblering av gaturummet. Härtill är sidoförskjutning med blomlådor lämplig.

Särskild information, motivering och utvärdering behövs knappast. Detta förekommer mest vid  försöksverksamhet och sådan har redan skett på andra platser. Motiv och förväntningar är ju ganska uppenbara. Med låg fart minskas risken för olycka och svår skadeföljd.
ANSVAR

För att utnyttja gata/offentlig plats krävs enligt ordningslagen tillstånd av Polismyndigheten och tillstyrkan av kommunen. Dock behöver väghållaren, d v s kommunen/Tekniska förvaltningen, inget sådant tillstånd på sina gator för att placera ut trafikanordningar. Härav arrangemanget med hyra av blomlådor, som sedan sätts ut av väghållaren / Tekniska Förvaltningen, vilken alltså är formellt ansvarig. Kontaktperson bland de boende förbinder sig att ha tillsyn till blomlådorna, samordna berörda grannar och betala hyran. Om detta inte skulle fungera tillfredsställande, eller om allvarliga klagomål skulle uppstå, så tar Tekniska förvaltningen bort blomlådorna. Lådor kan också hyras ut för placering på enskild väg / inom vägförening. I förekommande fall måste då godkännande från vägförening bi­fogas intresseanmälan / förbindelse.

HYRA

Tekniska förvaltningen tar ut en hyra på 1 000 kr inkl moms för det första lådparet. Hyran tas ut i förskott. Faktura skickas när lådorna sätts ut. Hyran eller del därav återbeta­las inte, om arrangemanget avbryts i förtid. Kostnaden är ju densamma för material och arbete oavsett tid. I hyran ingår lådor, planteringsjord och transporter vid utsättning och intagning samt förnyelse / reparation efter säsongens slut. Återställning efter vandalisering under pågående hyresperiod får dock ombesörjas och bekostas av intressenterna.

BLOMLÅDORNA

text_farthinder_Blomlador-privata

Blomlådorna är av den typ som Tekniska förvaltningen bestämmer. Huvudsakligen enligt en modell som används i Helsingborg, Lådorna förutsättes vara ca 1 x 1 meter och ca 60 cm höga, varav karets djup skall vara minst 40 cm. Lådorna sätts ut fyllda med planteringsjord och försedda röd-gula reflexer. Efter­som hastigheten förutsättes vara låg, räcker det med denna ut­märkning.

PLACERING

Vid försök har använts placering enligt figuren ovan samt diverse olika mått. Eftersom 1m lådor skall användas i Varberg måste måtten vara ungefär enligt ovanstående tabell, där K alltså är körbanebredden. Hänsyn får tas till lokala förhål­landen som infarter, brevlådor, servicefordon och dylikt. För att effekten skall bli den rätta, år det viktigt att blomlådorna inte flyttas nämnvärt från överenskommet läge. Trafikanten skall möta första hindret på sin högersida. Uppmärksammas bör avstånd mellan hindar och tomtgräns på bred gata. Ev. kan då dubbla lådor behövas. oftast torde det dock bli fråga om 6-7m breda gator så kallad dubbel sidoförskjutning får inte tillämpas här.

Gata där blomlådor kan sättas ut skall vara lokalgata/bostads­gata, d v s gata med tomtutfart. Lådor får i detta sammanhang inte sättas närmare en gatukorsning än ca 20m (mötande). På sträcka måste det vara ca 30m fri sikt mot lådorna Sidoför­skjutningar får inte sättas tätare än ca 50m.

Lådorna ställs ut tidigast i slutet av april och tas in senast i mitten av oktober. Placering skall ske i samråd mellan kontaktperson på gatan och GataPark-avdelningen.

KONTAKTPERSON

Kontaktperson måste bo på gata, där lådorna placeras. Kontaktpersonen samordnar och informerar boende / intressenter på gatan, skriver under intresseanmälan/förbindelse, samlar in hyrespengarna och betalar hyran till Tekniska förvaltningen efter faktura. Av praktiska orsaker bör det på varje anmälan anges ersättare för kontaktperson, så att det fungerar även om denne är bortrest. kontaktpersonen ansvarar för att lådorna planteras med blommor och i övrigt sköts om och hålls i vårdat skick. Kostnader för detta betalas av intressenterna och ingår alltså inte i hyran. Alla på gatan behöver inte vara överens om blomlådor. Det är dock viktigt, att den som bor i direkt anslutning till lådor är positiv till placeringen  intresseanmälan och förbindelse tecknas lämpligen på följande formulär.

Formulär Intresseanmälan / förbindelse PDF-fil

Skriv ut sidan på din skrivare

Sidan upplagd på nätet 2016-10-15