Fastighetsägare?

En del fastighetsägare har enligt uppgift haft svårt att hitta formuläret för att registrera sina kontaktuppgifter.Därför lägger jag länken även här: Kontaktuppgifter Read More

Vilka fastigheter tillhör Veddige vägförening?

I första hand är det fastigheter belägna inom Veddige samhälle, benämnt Veddige GA2, GA står för gemensamhetsanläggning.Veddige GA2 är ett geografiskt begränsat område. Gränserna för området beslutades så sent som 2005 och alla fastigheter inom området tillhör och har andel i vägföreningen. Utöver den centrala samfälligheten finns det några närliggande samfälligheter som i sin tur Read More

Beslutet att flytta på årsmötet…

var inte lätt att fatta. Vi i styrelsen väntade i det längsta på en förändring av rekommendationerna med anledning av Corona. Du kanske tycker att det var fel och någon annan tycker att det var rätt. Med facit i handen är det alltid lätt att vara efterklok. Om någon blev irriterad på det sena beskedet Read More

Årets årsmöte (medlemsstämma) flyttas på grund av myndigheternas rekommendationer på framtiden.

Information från Veddige Samhälles Vägförening. Med anledning av Covid 19, har vi i styrelsen diskuterat hur vi ska hantera årets årsstämma, och kommit fram till följande: Vår samfällighet består av ca. 730 fastigheter och över 1 200 fastighetsägare. De rekommendationer som getts ut gör det i praktiken omöjligt att samlas till årsstämma utan att utestänga ett Read More

Nu fungerar våra formulär igen.

Nu har vi fått information om att säkerhetskontrollen av våra formulär igen. Så det är fritt fram att använda dem. Skulle du ändå få problem går det naturligtvis att skicka ett mail till oss via: kontakt@veddigevagforening.se Read More

Utdebitering enligt andelstal för 2019

Årsmötet den 20 maj beslutade att debitera medlemmarna med 500 Kr. per andelstal. En normal villafastighet har andelstalet 1 vilket innebär att en faktura på 500 Kr. kommer att dimpa ner i brevlådan inom kort. De pengar vi får in, strax under 575 000 kr, kommer till största delen att att gå till att investera i Read More

Information om fullmakt

Om en fastighet ägs av två eller flera personer och endast någon eller några av delägarna kan närvara vid stämman krävs det fullmakt. De som inte kan närvara måste då ge den/de som närvarar fullmakt för att fastigheten ska vara representerad på stämman. Detta gäller även äkta makar eller sambo som äger del av fastigheten. Read More

Årsmöte 20 maj 2019

Så var det dags för årets föreningsstämma för Veddige Samhälles Vägförening. Plats: Festsalen i Veddige idrottshus. Tid: 20 maj, 19:00 Förutom att se tillbaka på det gångna året. Vi redovisa finanserna och välja ordinarie ledamöter och ersättare till styrelsen. Utöver det ordinarie har vi 2 speciella ärenden att ta upp. 1. Utdebitering av årsavgift. 2. Read More

Önskemål om avstängd gata.

Det har kommit ett önskemål från ett lokalt bolag om att de vill köpa den del av Syllingevägen som ligger i anslutning till deras fastighet. Vi har haft ett inledande möte med representanter för bolaget och kommunen. I princip är vi i styrelsen positiva till förslaget, men vill att det tas upp till diskussion på Read More

Utdebitering

Kommunen har blivit mer och mer restriktiv till att investera i vägföreningarnas vägar, parker och andra gemensamma anläggningar. Styrelsen vill göra mycket mer för trafiksituationen i Veddige än vad kommunen är villiga att gå med på. För att ha möjlighet att ställa ut farthinder eller fartgupp skulle vi behöva ett eget kapital som inte kommunen Read More

1 2