Nu fungerar våra formulär igen.

Nu har vi fått information om att säkerhetskontrollen av våra formulär igen. Så det är fritt fram att använda dem. Skulle du ändå få problem går det naturligtvis att skicka ett mail till oss via: kontakt@veddigevagforening.se Read More

Utdebitering enligt andelstal för 2019

Årsmötet den 20 maj beslutade att debitera medlemmarna med 500 Kr. per andelstal. En normal villafastighet har andelstalet 1 vilket innebär att en faktura på 500 Kr. kommer att dimpa ner i brevlådan inom kort. De pengar vi får in, strax under 575 000 kr, kommer till största delen att att gå till att investera i Read More

Information om fullmakt

Om en fastighet ägs av två eller flera personer och endast någon eller några av delägarna kan närvara vid stämman krävs det fullmakt. De som inte kan närvara måste då ge den/de som närvarar fullmakt för att fastigheten ska vara representerad på stämman. Detta gäller även äkta makar eller sambo som äger del av fastigheten. Read More

Årsmöte 20 maj 2019

Så var det dags för årets föreningsstämma för Veddige Samhälles Vägförening. Plats: Festsalen i Veddige idrottshus. Tid: 20 maj, 19:00 Förutom att se tillbaka på det gångna året. Vi redovisa finanserna och välja ordinarie ledamöter och ersättare till styrelsen. Utöver det ordinarie har vi 2 speciella ärenden att ta upp. 1. Utdebitering av årsavgift. 2. Read More

Önskemål om avstängd gata.

Det har kommit ett önskemål från ett lokalt bolag om att de vill köpa den del av Syllingevägen som ligger i anslutning till deras fastighet. Vi har haft ett inledande möte med representanter för bolaget och kommunen. I princip är vi i styrelsen positiva till förslaget, men vill att det tas upp till diskussion på Read More

Utdebitering

Kommunen har blivit mer och mer restriktiv till att investera i vägföreningarnas vägar, parker och andra gemensamma anläggningar. Styrelsen vill göra mycket mer för trafiksituationen i Veddige än vad kommunen är villiga att gå med på. För att ha möjlighet att ställa ut farthinder eller fartgupp skulle vi behöva ett eget kapital som inte kommunen Read More

Invigning av ny gång- och cykelväg

  Veddige gång- och cykelväg En ny gång- och cykelväg byggs i Veddige för att skapa ett trafiksäkert sätt för fotgängare och cyklister att nå skol- och fritidsverksamhet samt service i Veddige. Välkommen på invigning! Hamn- och gatunämndens ordförande Tobias Carlsson och representant från vägföreningen inviger nya cykelbanan på Västra Ringvägen och Nygatan. Tid: onsdagen Read More

Veddige vägförening har en ny websida.

Från och med idag har Veddige vägförening en ny hemsida. Första sidan är utformad som en blogg och här kommer vi att informera om nya saker som händer eller hänt. Välkommen! Styrelsen   Read More

Nytt område under planläggning / utbyggnad.

Nytt område med gata, vägbelysning m.m. växer fram på Vabrännaområdet bakom nya Brandstationen. Jämte Solkulla förskola på Vipvägen byggs ett äldreboende. Fortsättningen på Vipvägen byggs ut och 10 nya tomter finns på detta området (grönt). GC vägen mellan Östra Ringvägen – Tärnvägen kommer att förses med belysning (röd). En ny GC väg kommer att byggas Read More

Strandpromenaden vid Viskan.

I Gatunämndens protokoll från den 7 maj-11 står att läsa citat ”Vi planerar att anlägga stigen under oktober – december 2011. Arbetet planeras att bli utfört i egen regi.” Många uttalanden och löften från kommunens politiker och tjänstemän finns i denna fråga. Det sista som uttalats under hösten (sept. – okt.) 2011 löd att den Read More

1 2